Datorföreningen Astrakan

Stadgar


§1 Ändamål

§1.1. Datorföreningen Astrakan är inte bunden till någon kårverksamhet eller till någon annan organisation i högskolan. Målet är att främja medlemmarnas kunskaper i datasystem och vad som har samhörighet med dessa.

§1.2. Datorföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§1.3. Verksamhetsår är kalenderår.

§2 Medlemskap

§2.1. Medlem är som söker medlemskap genom någon och påvisar ett interesse att föreningen skall fortleva.

§2.2. Medlem äger rätt att ta del av datorföreningens samtliga handlingar. Undantaget handlingar som faller under sekretesslagen.

§2.3. Medlemskap skall prövas före varje medlem med hänsyn särskilt tagen till datalagen.

§3 Årsmötet

§3.1. Årsmötet är datorföreningens högsta beslutande organ.

§3.2. Årsmöte skall avhållas en gång per år i februari.

§3.3. Det åligger årsmötet

 • att välja mötesordförande och mötessekreterare.
 • att välja ordförande, vice ordförande, kassör, samt övriga styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 • att välja två revisorer samt en och endast en icke personlig suppleant.
 • att granska styrelsens berättelser över föregående verksamhetsårs ekonomi och verksamhet.
 • att behandla föregående verksamhetsårs revisionsberättelse.
 • att fastställa resultat- och balansräkning.
 • att besluta om bokslutsdispositioner.
 • att pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.
 • att behandla av styrelsen till årsmötet skjutna frågor.
 • att behandla till årsmötet inkommna medlemsfrågor.

§3.4. Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.

§3.5. Kallelse till årsmötet skall ske genom e-mail till alla medlemmar i föreningen senast 14 dagar före sammanträde.

§3.6. Årsmöteshandlingar skall sändas med e-mail senast 7 dagar före årsmötet, utom medlemsfråga med yttrande vilka skall sändas med e-mail senast 3 dagar före årsmötet.

§3.7. Medlemsfråga kan väckas av varje medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet. Medlemsfråga skall till årsmötet åtföljas av styrelsens yttrande över densamma.

§3.8. Extra årsmöte kan sammankallas utav styrelsen, en av revisorerna eller minst en tiondel (10%) av medlemmarna.

§3.9. Årsmötet är beslutsmässigt om minst en tiondel (10%) av medlemmarna är närvarande.

§3.10. Beslut tas med enkel majoritet i alla frågor utom frågor rörande stadgan för vilket särskilt stadgats. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder.

§4 Styrelse

§4.1. Styrelsen är mellan årsmötet datorföreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

§4.2. Det åligger styrelsen att mellan årsmötena driva datorföreningens verksamhet i enlighet med vad årsmötet beslutat.

§4.3. Styrelsen skall vara sammansatt av ordförande, vice ordförande, kassör, samt det antal ledamöter årsmötet beslutar.

§4.4. Styrelsen fördelar ansvaret för verksamheten inom sig.

§4.5. Styrelsens arbete leds av ordföranden och vid dennes förfall av vice ordföranden.

§4.6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och vid dennes förfall av vice ordföranden. Rätt att begära utlysande av sammanträde tillkommer även minst tre styrelseledamöter samt endera av revisorerna.

§4.7. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften plus en av ledamöterna är närvarande.

§4.8. Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid personval skilje dock lotten.

§4.9. Presidiebeslut kan fattas av ordförande och vice ordförande gemensamt om situationen så kräver. Presidiebeslut skall redovisas vid nästkommande styrelsemöte.

§4.10. Det åligger styrelsen att till årsmötet ta fram en verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

§5 Arbetsgrupper

§5.1. Arbetsgrupp är grupp av medlemmar som utför verksamhet i datorföreningens namn.

§5.2. Styrelsen tillsätter och avskaffar arbetsgrupperna.

§6 Revision

§6.1. Revision förrättas av två revisorer. Dessa väljs med en icke personlig suppleant. Dessa får inte inom datorföreningen Astrakan ha uppdrag som är underkastat revision. Revisorerna väljs av årsmötet.

§6.2. Det åligger revisorerna

 • att granska förvaltningen och samtliga verksamhetsgrenar under föregående verksamhetsår och därvid tillse att förvaltningen till alla delar överensstämmer med gällande föreskrifter och fattade beslut.
 • att inge yttrande om ansvarsfrihet för datorföreningens funktionärer för den tid revisionen gäller.

§7 Ändrings- och tolkningsfrågor

§7.1. För ändring av dessa stadgar krävs antingen årsmötesbeslut med två tredjedels majoritet eller två på varandra följande årsmötesbeslut med enkel majoritet.

§7.2. Uppstår tvist om tolkning av denna stadga gäller den mening som en kvalificerad majoritet av årsmötet biträder.

Dela denna post: